Peyo Yavorov Language High School

Немската езикова диплома (DSD)

Немската езикова диплома (DSD)

DSD II – Началото

То се поставя в 10 клас, където всички ученици започват да работят върху четирите компетентности: четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорене. Обучението е едно естествено продължение на наученото в предходните години.

Преодоляване на трудности

За всеки ученик това са говоренето и писането, които се овладяват чрез тематични презентации и обемни писменни работи, които включват уменията: пресъздаване на текст със собствени думи, описание и анализ на графика, съчинение с разкриване на предимства и недостатъци по дадена тема, както и аргументирано изложено собствено мнение.

Продължителност

Повече от две години се работи активно върху подготовката, като паралелно с това всеки DSD-ученик разработва предварително избрана от него тема, която включва преработката на 8 статии, на базата на които темата се превръща в 5 минутен доклад, подкрепен с презентация. Всеки ученик изготвя виртуална папка по темата, която е вход за явяването му на изпит.

Формат

Традиционно изпитът се провежда в края на месец ноември в дванадесети клас. Състои се от устна и писмена част (включваща три компонента: слушане, четене и писане). В устната част изпитващи са подготвящият учител и немец-консултант, отговарящ за Североизточна България. Писмената част се проверява в град Кьолн, Германия, поради което резултатите от нея се получават след 3-4 месеца.

Приложение

Дипломите, които учениците получават, са за ниво В2/С1 и важат при кандидатстване без изпит в немскоговоряща страна. Тяхното връчване се извършва тържествено от консултанта по немски език за Североизточна България.

Гьоте Институт https://www.goethe.de/ins/bg/bg/spr/kur.html ;

                            https://www.pasch-net.de/de/index.html

Университетите в Германия и изобщо висшите училища там имат различни уникални изисквания за това, с какви езикови сертификати и дипломи може да се влезе. Затова е необходимо кандидатите да се запознаят с конкретните изисквания на учебното заведение, което предпочитат. Висшите училища за изкуства и спорт имат по-ниски критерии, например, от филологиите и т.н. специалности. Други дисциплини като теологическите пък могат да изискват допълнително владеене на други езици. Заверен документ за завършен езиков курс понякога върши работа за висшите учебни заведения за спорт и изкуства, като това може да не е непременно Гьоте институт. Това важи и за дисциплини изучавани на английски. Така кандидатите могат да бъдат допуснати до приемните тестове.

Сертификатите за немски език удостоверяват нивото на знания, необходимо за кандидатстване в Германия. Те представляват официални документи доказващи въпросните езикови компетенции. Немските висши учебни заведения признават следните сертификати:

DSD – Немска езикова диплома


Езикова гимназия предлага от 2005-2006г. на учениците, изучаващи немски език като първи чужд език DSD – програма, която приключва след тригодишно обучение с полагане на изпит. При успешно полагане на изпита ученикът получава сертификат за висока степен на владеене на немски език (В2 – С1), което му позволява да кандидатства в немски ВУЗ.

Други сертификати и дипломи, които също вършат работа при кандидатстване в Германия са следните.

 • ZOP / ZMP на Гьоте-институт
  http://www.goethe.de/ins/bg/sof/lrn/prf/bgindex.htm
  Zentrale Oberstufenprufung (ZOP) (Централно горно ниво) може да замени сертификата DSH. Zentrale Mittelstufenprufung (ZMP) или Централно средно ниво се признава също от някои висши училища, основно за следдипломни квалификации и магистратури. Тези два вида дипломи могат да се получат в Гьоте институт, като ZMP всъщност ZMP удостоверява добри знания по стандартен немски език и комуникативна компетентност по теми от ежедневието и от културния живот, известен е в интернационален мащаб и се признава от работодателите като доказателство за солидни общоезикови знания по немски език, но не винаги е достатъчно условие да бъдете приет студент.

Изпитни центрове за сертифициране от Гьоте – институт в България има в София, Варна, Бургас.

 • TestDaF
  http://www.testdaf.de/index.php
  TestDaF (Deutsch als Fremdsprache) или сертификат за немски език като чужд е също вариант за допускане до кандидатстване в Германия, ако нямате някоя от горепосочените дипломи и т.н. на базата на това, че знаете добре немски. TDN – 3, 4 и 5 са трите нива на този тест. Ако кандидатите имат четири петици на изпита, то резултатът се признава от германските университети безусловно. С три петици и четворка се влиза само в някои висши училища, като същото важи и за две четворки и две петици. Всичко, както вече казахме, зависи от конкретното немско учебно заведение. TestDaF се проверява и изготвя като тест в едноименния институт в Хаген.

Ако се насочите към това да се опитате да вземете сертификата DSH, то е добре във формулярите, с които кандидатствате да отметнете, че бихте искали да се включите в курсове по немски, ако не изкарате изпита. В подобни курсове в и извън Studienkolleg накрая се държи същия изпит и при успешно полагане, можете свободно да кандидатствате в германски университет. Тези програми са платени и трябва да имате някаква езикова база, за да ги запишете. Някои немски висши училища предлагат и общежития на курсистите.

Изпитни центрове в България има във София, Варна, Велико Търново, Пловдив.

Изпитни центрове има в София, Варна, Велико Търново и др.

 • ÖSD
  http://www.osd.at/
  ÖSD ( Австрийска езикова диплома) също може да бъде вход за следване в Германия и Австрия.
  Изпитни центрове има в София, Варна, Сливен, Пловдив, Велико Търново.

 

 • DSH (Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang) – полага се обикновено в германски университет (издава се от негово име) и с малки изключения, обаче важи за всички подобни образователни институции. Този вид сертификат няма давност и човек може да държи изпита официално само два пъти през живота си, въпреки че на практика нещата са различни, защото няма централен контрол над това, кой колко пъти се явява. Висшите училища в Германия определено разполагат с подобна информация, но тя не се споделя. Ако даден кандидат бъде скъсан на два пъти, явявайки се за DSH, то той просто най-често сменя града и университета за по-нататъшните си опити. Формата на изпита е стандартна, но съдържанието се сменя. Deutsche Sprachprufung fur den Hochschulzugang съдържа четири сегмента – четене с разбиране, слушане с разбиране, граматика и писане на текст – малко есе и описание по графика. Този изпит се съставя обикновено от специалистите по немски език в конкретния университет.

Промени в DSH настъпиха през 2006 г. Дотогава се издаваше единен сертификат, независимо от показаните положителни резултати. Към настоящия момент съществуват вече няколко вида издавани достоверния – DSH-1, DSH-2 и DSH-3. Те отговарят на конкретните постижения на издържалите изпита. Техническите дисциплини в Германия и специалностите с по-неспецифична терминология могат да бъдат следвани с DSH-1. Медицината, правото и хуманитаристиката са сферите, за които се изисква по-високото стъпало на сертификата – DSH-2. Най-голямата степен давана за постигане на отлични резултати – DSH-3 се дава единствено на най-добрите и прекрасно владеещи немския език кандидати. Устната част на изпита DSH е неразделна от писмената от 2006 г. насам. Когато се получи уведомление, че е насрочена дата за такава, то това е ясен знак, че и писменият етап е издържан успешно.

 • TOEFL, CAE, IELTS
  Определени специалности в германските университети изискват сертификати за владеене на английски език. Те са строго детерминирани в съзвучие със спецификата и програмата за изучаване на самите дисциплини. Кандидат-студентите, които искат да се включат в англоезични програми в Германия трябва да имат международно признат сертификат от типа на TOEFL, CAE, IELTS и т.н. В частните университети, при кандидатстване за стипендия, за отделни специалности може да се изискват и резултати от тестове като SAT, GRE, GMAT и др.

За началото разказва Малина Станишева, учител по немски език през годините:

Началото е м. май 2002 г. с организирането на празника на “Немския език” в град Силистра по инициатива на културния отдел към посолството на ФРГ и Гьоте институт. Гостите бяха впечатлени както от добрата езикова подготовка на учениците, така и от големия брой сертифицирани зрелостници. 

През м. юни 2004 г. бе първото посещение на координатора към консултантския отдел за разпространение на немския език в България в час по история на немски език в 9. клас. Доброто представяне на учениците бе повод за откриване на процедура за проучване и наблюдение на преподавателската работа и нивото на подготовка на учениците в рамките на две учебни години. 

Разрешение за полагане на изпита за немска езикова диплома (DSD II) училището получи през пролетта на 2007 г. от Съвета на министрите по образование и култура в град Кьолн, Германия. Оттогава ЕГ “Пейо Яворов” има статута на чуждестранно училище на Германия. Първите ученици с немска езикова диплома B2/C1 са от випуск 2007-2008. До 2019 г. 152 ученици са носители на тази диплома. 

Немската езикова диплома (DSD II) е сертификат, който доказва знанията по немски език на ниво B2/C1 – съгласно единната европейска рамка. След българската диплома за завършено средно образование немската езикова диплома е необходимият документ за приемане в университети и висши училища в немскоезичните европейски държави.

От учебната 2015 – 2016 г. започна обучението за полагане на сертификационния изпит (DSD I)  в 9. клас, за получаване на немска езикова диплома на ниво A2/B1. Носители на този сертификат до  2019 г. са 122 ученици. 

Немската езикова диплома е предпоставка за една по-добра бъдеща кариера в професията. Програмата, по която се обучават учениците,  включва и развитие на ключови компетенции и умения. Дипломата не означава само нивото на езикови знания, зад нея стои способността да се работи ефективно, а също така в екип и под напрежение – нещо, което днес се цени все повече.

Малина Станишева